13/9/2018

1. Zdravá Poruba s pevnou sociální sítí

 

* Zachování lesoparku Myslivna jako relaxačně-rekreační oblasti

* Dokončení komunitního centra v Pustkoveckém údolí

* Kvalitní bydlení pro všechny generace

* Rozvoj a zkvalitnění domácí péče formou pečovatelské služby i v pozdějších odpoledních hodinách

* Podpora preventivních programů pro rodiče a jejich děti (např. centra volného času nebo nízkoprahová zařízení pro děti a mládež)

* Podpora rozvoje sociálních služeb v návaznosti na komunitní plánování (domov pro seniory, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

 

2. Krásná Poruba plná zážitků

 

* Zkvalitnění údržby ploch veřejné zeleně, revitalizace parků a travnatých ploch

* Zvýšení počtu odpadkových košů a kontejnerů na separovaný odpad

* Zvýšení počtu košů se speciálními sáčky na psí exkrementy

* Zvýšení počtu a četnosti odvozů mobilních sběrných kontejnerů

* Posílení opatření vedoucích k udržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích

* Výstavba aquaparku v Porubě

* Pokračování v realizaci různých akcí pro veřejnost

 

3. Bezpečná Poruba

 

* Ve spolupráci se státní a městkou policií snižování rizika vandalismu a ničení soukromého i veřejného majetku

* Rozšiřování sítě kamerových systémů v místech se zvýšeným rizikem kriminality

* Rozšiřování preventivních opatření ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích

 

4. Sportující, kulturní a volnočasová Poruba

 

* Dokončení rekonstrukce DK Poklad

* Zajištění stabilního přísunu financí z rozpočtu obvodu na rekonstrukci a výstavbu volně přístupných dětských hřišť a jejich zabezpečení

* Rekonstrukce sportovního areálu bývalého VKOD

* Rozvíjení systému finanční podpory sportovních aktivit dětí a mládeže

* Podpora a rozvoj činnosti porubských spolků

* Zachování dotací na podporu kulturních památek a dominant obvodu

* Podpora kulturních akcí na porubských veřejných prostranstvích

* Výstavba přírodní tělocvičny v porubském lese

 

5. Poruba s kvalitní a pohodlnou dopravou a infrastrukturou

 

* Dokončení Prodloužené Rudné

* Výstavba Severního spoje včetně dálničního přivaděče

* Podpora rozvoje, údržby a rekonstrukce silniční sítě

* Pokračování v systémovém řešení parkování vozidel

* Odhlučňování a ozelenění tramvajových těles (např. ulice Opavská)

* Zkvalitnění a obnova pěších komunikací

* Pokračování v budování a propojování cyklostezek

* Výstavba pěší komunikace mezi Porubou a vřesinským hřbitovem

 

6. Poruba – náš obvod

 

* Pokračování v koncepci otevřeného úřadu ÚMO Poruba, vstřícného k občanům

* Pokračování v zapojování občanů při řešení strategických otázek týkajících se života v Porubě

* Pokračování v revitalizaci vnitrobloků

* Regulování investičních akcí v rámci Poruby ve shodě s potřebami občanů

 

7. Poruba – bezpečné a pohodlné bydlení

 

* Pokračování v rekonstrukci bytového portfolia ve správě městského obvodu

* Zajištění kvalitního bydlení pro všechny generace

* Vyčlenění části bytového fondu k bydlení s doprovodným sociálním programem pro občany v tíživé sociální situaci (senioři, rodiny s dětmi)