Kdo jsme a co chceme

KDU- ČSL je křesťanskodemokratická strana postavená na konzervativních hodnotách, prosazující úctu k lidské důstojnosti, objektivní spravedlnost, společné úsilí na vytváření obecného blaha a efektivní pomoc skutečně potřebným. Naše strana byla založena v roce 1919 a v příštím roce tak oslavíme 100 let od jejího vzniku. Historie Lidové strany na Ostravsku sahá do 20. let minulého století.

 

Nejsme součástí ani pobočkou žádné církve. Nejsme konfesně orientovanou stranou, to znamená,

že neobhajujeme pouze zájmy věřících lidí, ale jsme hodnotově orientovanou stranou. Z toho vyplývá, že jsme skutečně otevřeni pro všechny, kteří zastávají stejné hodnoty a stejné vidění světa bez ohledu na to, zda je člověk věřící či nikoliv. V naší ostravské organizaci působí i na čelních pozicích členové KDU-ČSL, kteří nejsou praktikujícími křesťany. Jejich motivací ke vstupu do naší strany byla pouze snaha přijmout, obhajovat a prosazovat principy a zásady, které naše strana zastává.

 

Je historicky, filosoficky i politicky nezpochybnitelné, že dnešní Evropa vzešla z judaistických, antických a především z křesťanských základů. Křesťanské zásady, které jsou rovněž nosnými prioritami naší strany a vůbec nesouvisí s mírou osobní náboženské angažovanosti, spočívají především v dodržování demokratických principů a naplňování potřeby lásky k bližnímu. Jejich podstatou je úcta a respekt

k názorům druhých, povinnost dodržovat pravidla korektnosti a slušnosti v mezilidských vztazích

a snaha společně poctivě pracovat a podílet se na zabezpečení životních jistot, obecného dobra

a bezpečí zejména těch skupin obyvatel, které mohou být ohroženy nejvíce - dětí, žen, lidí starých

a nemocných.

 

K našim základním obecným požadavkům patří, aby práva a povinnosti vymezené přirozeným i psaným zákonem byly rozumně vyváženy tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Usilujeme o to, aby kvalitní vzdělání bylo dostupné všem dětem bez ohledu na sociální poměry rodičů. Prosazujeme vyšší podporu rodin s dětmi, aby potřeba zdravé výchovy dětí byla považována za jednu ze základních priorit státu a byla společensky i materiálně patřičně oceněna. Tvrdíme, že každá práce, směřující k vytváření společných hodnot, zasluhuje úctu a měla by být také spravedlivě ohodnocena. Aby každý, kdo poctivě pracuje, mohl slušně zabezpečit sebe a svoji rodinu. Jedním z našich atributů je také reálné naplňování principu rovnosti mezi muži a ženami při moudrém vnímání jejich přirozených odlišností, což pak vede ke vzájemnému obohacování a přispívá k všeobecné pohodě v rodinách.