Volební program KDU-ČSL v Ostravě  nejen  pro období  2018 - 2022

Nejdůležitějším bodem a centrem našeho nadčasového programu vždy byl, je a bude člověk, občan a obyvatel Ostravy. Jeho problémy, jeho starosti, jeho přání a jeho naděje. Není pro nás nic důležitějšího než to, aby Ostravu vnímal jako krásné, moderní, atraktivní, perspektivní a bezpečné město. Aby pro něj pojem Ostrava bylo synonymem jistoty a místa, kde společně se svými blízkými může prožít krásný, spokojený a šťastný život.

Existuje 6 neměnných základních kritérií při volbě místa v němž chceme žít. Jsou to: 1. Profesní uplatnění, 2. Rodina a bydlení, 3. Životní prostředí. 4. Pocit bezpečí, 5. Kvalita služeb, 6. Duševní a tělesná relaxace. A k nim jsme připojili i naše představy o cestě k vytčenému cíli.

 

1. Pro možnost profesního uplatnění a pracovních příležitostí

 • motivační pobídky pro investory

- zájem o investory, přinášející práci s vysokou přidanou hodnotou

- vstřícnost k potřebám stávajících zaměstnavatelů v Ostravě

- rozvoj inovačních center (ve spolupráci s univerzitami a Moravskoslezským krajem)

- administrativní a technické zázemí pro začínající podnikatele

 • kultivace  opuštěných průmyslových objektů a ploch  pro nové využití

- hledání konsenzu využití s vlastníky a s územním plánem

- využívání možností dotačních programů

- snaha o estetizaci prostředí

 • rozšiřování průmyslových zón (i mimo hranice města)

- průmyslová zóna Hrušov, Hrabová, Mošnov, „Barbora“ (u Karviné)

 • propagace potřeby a důstojnosti každé pracovní profese

- sdělovací prostředky, práce s pedagogy apod.

 

2. Pro život rodiny  a   kvalitní bydlení

 • podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro rodiny s dětmi

- zvyšovat lokální dostupnost a potřebný počet míst v mateřských školách

- pokračovat v revitalizaci mateřských škol, škol a školních hřišť

- jeden den v měsíci bezplatné vstupné do muzeí a galerií

- rodinné vstupné do kulturních a sportovních zařízení (rodina není pouze 2+2), rodinný pas

- kvalitní a stálou pomoc rodinám s handicapovanými dětmi

- podpora vzdělávání dětí a více zájmových programů pro rodiče a jejich děti

 • regenerace sídlišť

- využívání dotačních programů (zateplení apod.)

- opravy komunikací a chodníků

- dětská hřiště a instalace prvků pro zábavu dětí, laviček, odpadkových košů apod.

- kvalitní ozelenění a zkulturnění prostředí

- důsledné předcházení a odstranění pozůstatků vandalismu

 • více parkovacích míst, zejména na sídlištích

- alespoň 250 nových parkovacích míst ročně

- využívání inteligentních parkovacích systémů, zejména v centru města

- rozšiřování a zkvalitňování parkovacího zázemí pro centrum města

- motivační poplatky za parkování

 • příprava nových ploch pro bydlení – rozšiřování inženýrských sítí

- kultivace opuštěných průmyslových lokalit pro možnost kvalitního bydlení

- aktualizace územního plánu dle požadavků rozvojových záměrů

- rozšiřování infrastruktury s ohledem na aktuální potřeby

 • podpora vzniku malometrážních bezbariérových bytů

- využívání národních programů na startovací byty a byty pro seniory

- podpora organizacím, zajišťujícím bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

 

3. Pro kvalitní životní prostředí

 • zlepšování kvality ovzduší

- důsledná kontrola dodržování legislativy u všech znečišťovatelů

- podpora ekologického vytápění

- vytěsnění těžké dopravy z obydlených zón

 • odstraňování starých ekologických zátěží

- prosazování odpovědnosti státu za staré ekologické škody

- motivační aktivity pro investory, kultivující plochy s ekologickými zátěžemi

 • snížení prašnosti komunikací a chodníků

- podpora provádění oprav komunikací a chodníků

- zajištění pravidelného čištění chodníků a komunikací

 • podpora ozelenění města a kvality prostředí

- využívání dotačních programů na ozelenění města

- motivační opatření pro obyvatele a firmy k ozelenění a zkrášlení města

- trávníky ve městě a plochy pro děti bez vandalů a psích exkrementů

- předcházení vzniku a odstraňování černých skládek

 • třídění komunálních odpadů

- estetizace ploch pro umístění kontejnerů

- motivace a osvěta dostupnými komunikačními prostředky

 

4. Pro pocit bezpečí

 • odstranění „vředů města“ – nevyužívané a hyzdící stavby

- provedení analýzy všech těchto objektů na území města

- důsledné využívání legislativních prostředků

- využívání mediálního tlaku na majitele

 • moderní technologie (kamery) do ulic a rozšiřování veřejného osvětlení

- poskytování vyšších prostředků na nové technologie

- eliminace „temných míst“

 • zvýšená pozornost okolí vyloučených lokalit a ubytoven

- větší pohyb strážníků

- využívání moderních technologií pro monitoring

 • bezbariérové cesty, chodníky, zastávky

- důsledně pokračovat v zajištění  bezbariérovosti města

- bezpečné zastávky z hlediska nástupu do prostředků veřejné dopravy i eliminace kriminality

 • zvyšování bezpečnosti na komunikacích

- modernizovat dopravně nejvíce zatížené křižovatky na území města

- dopravně preventivní opatření, kvalitní dopravní značení, retardéry, osvětlení apod.

- rozšíření úsekových měření na nebezpečných komunikacích

 

5. Pro kvalitu  a úroveň služeb

 • městská nemocnice- moderní zdravotnické zařízení

- pokračovat v celkové rekonstrukcí a modernizace městské nemocnice

- dořešit společně s MSK vhodnější lokalizaci protialkoholní záchytné stanice

 • více míst v domovech pro seniory a podpora péče o seniory

- výstavba nového domova pro seniory v Mariánských Horách

- podpora nestátním organizacím, provozující domovy pro seniory

- vyšší prostředky na zabezpečení terénní sociální péče pro seniory

 • zkvalitňování sítě veřejné hromadné dopravy

- pokračování v obnově vozového parku veřejné hromadné dopravy

- rozšiřování tras tramvajové veřejné dopravy i s ohledem na budoucí potřeby

 • podpora nestátním organizacím, poskytujícím kvalitní sociální služby

- rozšiřování víceletých grantů u ověřených poskytovatelů a projektů

- hledání možností ke zkvalitnění a rozšíření poskytované sociální péče (objekty apod.)

 • vzdělávání k finanční gramotnosti

 

6. Pro duševní a tělesnou  relaxaci (a pro radost)

 • dotažení připravovaných projektů v oblasti kultury

- vybudování nového koncertního sálu

- provedení 2. etapy rekonstrukce divadla Jiřího Myrona

- rekonstrukce bývalých „jatek“ do podoby galérie Plato a Mezinárodního kulturního centra

- rekonstrukce zdevastovaného objektu na Černé louce do podoby moderní divadelní scény 

- rekonstrukce bývalé mateřské školy v Mar. Horách pro Muzickou školu (děti s handicapem)

- podpora vzniku pobočky Národního zemědělského muzea v lokalitě Dolní oblasti Vítkovic

 • stadion „Bazaly“ uvést do podoby tréninkového centra pro mládež

- podpora zajištění prostředků s cílem estetizace a kultivace této lokality

 • podpora oprav kulturních památek a dominant města (významné budovy)

- vyšší dotace na opravy památek, významných budov a sakrálních staveb

 • vyšší finanční pomoc organizátorům kulturních a volnočasových aktivit

- rozšiřování víceletých grantů pro kvalitní a ověřené akce

- vyšší podpora aktivit zaměřených na děti a mládež (vzdělání, volný čas, sport)

 • kultivace veřejného prostoru - umělecká díla apod.

- podpora rekonstrukcí veřejných prostor (zeleň, městský nábytek, osvětlení apod.)

- vyšší prostředky na opravy poškozených a zdevastovaných uměleckých děl

- motivační aktivity pro možnost nových kvalitních prvků do veřejných prostorů

 • rozšiřování cyklistických a in-line stezek

 • krásná  a moderní ZOO jako atraktivní místo (zejména pro rodiny s dětmi)